ทัวร์อิสราเอล-จอร์แดน เข้าเทลอาวีฟ ออกอัมมาน 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อิสราเอล-จอร์แดน เข้าเทลอาวีฟ ออกอัมมาน 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อิสราเอล-จอร์แดน เข้าเทลอาวีฟ ออกอัมมาน 8 วัน 5 คืน เที่ยวเยรูซาเล็ม นครแห่งสามศรัทธา ชมเมืองเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พิเศษ : อาหารแบบบุปเฟต์เมนู และมีอาหารจีน 2 มื้อ เขาเนโบ สถานที่เชื่อว่าเป็นที่ฝังศพของ โมเสส หรือ นบีมูซา เดดซี ทดลองลอยตัวในทะเลที่เค็มที่สุดในโลก อควาบา ล่องเรือท้องกระจก วาดิรัม นั่งรถ 4WD ท่องทะเลทราย และนอนแคมป์ ชมดวงดาว


ทัวร์อิสราเอล-จอร์แดน เข้าเทลอาวีฟ ออกอัมมาน 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์
GU_RJ00001
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
18 ม.ค. 66 - 08 เม.ย. 66
เดินทางโดย
Royal Jordanian
ราคาเริ่มต้น
85,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ, สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินสุวรรณภูมิ - อัมมาน – เทลอาวีฟ – เมืองเก่ายัฟฟา – เมืองเก่าเยรูซาเล็ม - กำแพงตะวันตก - โดมศิลา – สถาบันพระวิหาร - ห้องชั้นบน Upper Room - บ้านคายาฟาส
 • วันที่

  3

  เยรูซาเล็ม – เมืองเยรีโค - เขาเนโบ – เมืองมาดาบา – ทะเลเดดซี
 • วันที่

  4

  เดดซี – ปราสาทเครัค - นครเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู
 • วันที่

  5

  วาดี มูซา – อควาบา - ล่องเรือท้องกระจก –ทะเลทราย วาดิรัม
 • วันที่

  6

  อุทยานวาดิรัม - นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย - อัมมาน
 • วันที่

  7

  กรุงอัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – วิหารเฮอร์คิวลิส – โรงละครโรมัน - อิสระช็อปปิ้งที่ห้าง CITY Mall - สนามบิน
 • วันที่

  8

  สนามบิน – อัมมาน – สุวรรณภูมิ

01 เม.ย. 66 - 08 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
85,900 บาท
Group Size
15.00 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 เม.ย. 66 - 08 เม.ย. 66 85,900 - - - - - 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ สาขาถนนพระรามที่ 3 057-2-96777-8
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ), ภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, และค่าประกันภัยทางอากาศ (อัพเดท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565) โดยสายการบิน Royal Jordanian (RJ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม 
 • วีซ่า อิสราเอล และ วีซ่า จอร์แดน สำหรับหนังสือเดินทางไทย (แบบท่องเที่ยวหมู่คณะ) 
 • ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท / เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหาร, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถ, ไกด์ท้องถิ่นที่อิสราเอล และจอร์แดน, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด ขณะท่องเที่วตามโปรแกรม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ทิป ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์คนไทย ขั้นต่ำ 50 USD/ต่อท่าน/ต่อทริป เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ทั้งนี้หากท่านต้องการให้ทิปเพิ่มเติม สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะกรณีกรุ๊ปส่วนตัว) 
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 
 • ค่าตรวจ RT-PCR, ATK หรือค่าใช้จ่ายในการกักตัว ตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติมนอกเหนือรายการ, ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก ตามธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่อให้บริการ ขั้นต่ำ 2 USD หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ ต่อเที่ยว (แนะนำให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย) 
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 
 • ค่าภาษีน้ำมัน กรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยจะเรียกเก็บเพิ่มเติมตามจริงโดยอ้างอิงจากเอกสารโดยสายการบิน

การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่าใช้จ่าย เฉพาะกรณีที่เกิดค่าใช้จ่ายจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือมัดจำหัองพัก 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 178 ครั้ง