ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจียที่ใหม่ ต้องไปสะพานแก้ว 8วัน 5คืน

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจียที่ใหม่ ต้องไปสะพานแก้ว 8วัน 5คืน

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจียที่ใหม่ ต้องไปสะพานแก้ว 8วัน 5คืน ชมสะพานแก้ว The Daimond Bridge ที่เที่ยวใหม่ลาสุด ไวน์เทสติ้ง ดื่มด่ำบรรยากาศภายในถ้ำ นั่งรถโฟล์วีล ชม โบสถ์เกอเกติ เหนือสุดของภูเขาคัซเบกิ


ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจียที่ใหม่ ต้องไปสะพานแก้ว 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์
GE_TK00001
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
18 ม.ค. 66 - 27 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
Turkish Airlines
ราคาเริ่มต้น
57,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ Check-in เวลา 20:00 น.
 • วันที่

  2

  อิสตันบลู – ทบิลิซี – อิสตันบลู – ทบิลิซี – สะพานแขวนกระจกแก้ว รูปเพชร - ซิตี้ทัวร์เมืองทบิลีซี - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี – โบสถ์เมเตคี - สะพานสันติภาพ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า – เดินชมเขตเมืองเก่าทบิลิซี - ถนนคนเดิน จาน ชาร์ดีนี่ พิเศษ อาหารค่ำพร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง และชิมไวน์
 • วันที่

  3

  ทบิลิซี – อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย - ป้อมอนานูรี – โบสถ์ เกอเกติ – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย – กูดาอูริ พิเศษ อาหารกลางวัน พร้อมชิมเบียร์เยอรมัน HB
 • วันที่

  4

  กูดาอูริ – มิสเคต้า – โบสถ์สเวทิชโคเวลิ – อารามชวารี – เมืองแห่งถ้ำอัพลิสต์ซิเคห์ - อัคคาซิเค่ – ปราสาทราบาติ พิเศษ พักโรงแรมในบริเวณปราสาทราบาติ
 • วันที่

  5

  อัคคาซิเค่ – คูไทซี – ถ้ำเทอร่า - อารามเกลาติ พิเศษ ไวน์เทสติ้งที่ถ้ำเทอร่า และ อาหารไทย มื้อค่ำ
 • วันที่

  6

  คูไทซี – เมืองบาตูมี - อนุเสาวรีย์อาลีและนีโน่ – ถนน บลูเลอวาร์ด - ชมย่านเมืองเก่าบาทูมิ – จตุรัสเปียซซ่า – ช้อปปิ้ง พิเศษ อาหารกลางวัน กับ เมนูซีฟู๊ด สุดอลังการ
 • วันที่

  7

  สนามบินบาตูมี – สนามบินอิสตันบลู ระหว่างรอต่อเครื่องขากลับ ลงทะเบียนเที่ยวชมเมืองอิสตันบลู โดยบริการพิเศษฟรี จากเตอร์กิซ แอร์ไลน์
 • วันที่

  8

  กรงุเทพฯ,สนามบินสุวรรณภูมิ

13 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
57,900 บาท
Group Size
20.00 ท่าน

ผู้ใหญ่
57,900 บาท
Group Size
20.00 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
13 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 57,900 - - - - - 20
27 มิ.ย. 66 - 04 ก.ค. 66 57,900 - - - - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ สาขาถนนพระรามที่ 3 057-2-96777-8
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) (กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ต่อท่าน) 
 • ภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ (อัพเดท ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) 
 • ประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท / และ เสีย ชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำ เที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ 
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน 
 • ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
 • หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนียม 2,000 บาท / ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าตรวจ RT-PCR หรือค่าใช้จ่ายในการกักตัว ตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่อให้บริการ ขั้นต่ำ 2 USD หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะนำให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติมนอกเหนือรายการ, ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดให้

เงื่อนไขการเดินทาง

       สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ต่อท่าน (ภายใน 3 วัน หลังการได้รับการแจ้งว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทาง) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง  

(***สำคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปั๊มสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรือทำพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลทำให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***)

       ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน เก็บค่าดำเนินการ 5,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำทั้งหมด + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
 • กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 198 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน