ทัวร์โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน

โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน อุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ - ซาดาร์ - ชิบีนิค – อุทยานแห่งชาติครึกคา - เมืองโทรเกียร์ - เมืองสปลิท - อ่าวมาลี สตอน - เมืองดูบรอฟนิค – อิสตันบลู


ทัวร์โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์
HR_TK00001
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
22 ก.พ. 66 - 30 เม.ย. 66
เดินทางโดย
Turkish Airlines
ราคาเริ่มต้น
89,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงอิสตันบูล (-/-/-)
 • วันที่

  2

  อิสตันบูล - ซาแกร็ป (-/L/D)
 • วันที่

  3

  ซาแกร็ป - อุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ (B/L/D)
 • วันที่

  4

  อุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ - ซาดาร์ - ชิบีนิค (B/L/D)
 • วันที่

  5

  ชิบีนิค – อุทยานแห่งชาติครึกคา - เมืองโทรเกียร์ - เมืองสปลิท (B/L/D)
 • วันที่

  6

  เมืองสปลิท - อ่าวมาลี สตอน - เมืองดูบรอฟนิค (B/L/D)
 • วันที่

  7

  เมืองดูบรอฟนิค – อิสตันบลู (B/L/-)
 • วันที่

  8

  อิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (-/-/-)

30 เม.ย. 66 - 07 พ.ค. 66

ผู้ใหญ่
89,900 บาท
พักเดี่ยว
12000.00 บาท
Group Size
20.00 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
30 เม.ย. 66 - 07 พ.ค. 66 89,900 - - 12,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ สาขาถนนพระรามที่ 3 057-2-96777-8
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) น้ำหนักกระเป๋าเดินทางสูงสุดไม่เกินใบละ 30 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ (ตามประกาศสายการบิน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว สูงสุดวันละไม่เกิน 12 ชม.
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ประเทศโครเอเชีย แบบท่องเที่ยวหมู่คณะ สำหรับการยื่นตามคิวปกติเท่านั้น (ทางสถานทูตไม่คืนเงินในส่วนนี้ ไม่ว่าผลวีซ่า จะผ่านหรือไม่ก็ตาม)  มีวีซ่าแล้ว หักคืน 4,500 บาท ** วันที่สำหรับการยื่นวีซ่ากำหนดโดยสถานทูต กรณีที่สถานทูตกำหนดวันยื่นวีซ่าแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยื่นเอกสารได้ตามวันที่กำหนดไว้ จะต้องชำระค่าส่ง DHL เพิ่มเติมเริ่มต้นเล่มละ 5,000 บาท 
 • ค่าประกันภัยการเดินทางแบบหมู่คณะ ครอบคลุมในการยื่นขอวีซ่า วงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 5 แสนบาท / และเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 3 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 • หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิป)
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามสถานที่สำคัญ (ไม่รวมทิป)
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย (ไม่รวมทิป)
 • น้ำดื่มระหว่างทัวร์ วันละ 1 ขวด ขนาด 0.5 cl. ต่อท่าน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทิป สำหรับหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 60 EUR ต่อท่าน ตลอดทริป 
 • ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ (สำหรับกรุ๊ปส่วนตัวเท่านั้น)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับหน่วยงานราชการ หรือบุคคลธรรมดา
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Covid-19 อันนอกเหนือจากการคุ้มครองของประกันภัยการเดินทาง อาทิ ใบรับรองการฉีดวัคซีน, ค่าตรวจ ATK / RT-PCR หรือการกักกัน (หากมีขัอบังคับใช้เพิ่มเติม)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่อให้บริการขั้นต่ำ 2 EUR หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะนำให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมัน ที่ทางสายการบินประกาศเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการเดินทาง

 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ผู้เดินทางไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด หากลูกค้ายังยืนยันความประสงค์ที่จะเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ โดยเป็นการเรียกเก็บและต้องได้รับความยินยอมจากทุกท่านในคณะ 
 • กรณีท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายและชำระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็จกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • กรณีสถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ ที่ระบุในโปรแกรมปิดทำการ เนื่องจากโปรแกรมทัวร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที่ยวทุกประการ กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • กรณีท่านถูกปฏิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • การขอที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น    
           - กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้องดูแลและระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
           - กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัว

การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น)  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจำ 5,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำทั้งหมด + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน