ทัวร์นอร์เวย์ (ทรุมส์เซอ + โลโฟเทน) 9 วัน 6 คืน

ทัวร์นอร์เวย์ (ทรุมส์เซอ + โลโฟเทน) 9 วัน 6 คืน

ทัวร์นอร์เวย์ (ทรุมส์เซอ + โลโฟเทน) 9 วัน 6 คืน ชม หมู่บ้านชาวซามิ Sami Village ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณเมืองทรุมส์เซอสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ ยานพาหนะของซานตาครอส นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ลุ้นชมแสงเหนือและชมวิวเมืองทรุมส์เซอ


ทัวร์นอร์เวย์ (ทรุมส์เซอ + โลโฟเทน) 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์
NO_EK00001
จำนวนวันเดินทาง
ทัวร์นอร์เวย์ (ทรุมส์เซอ + โลโฟเทน) 9 วัน 6 คืน
กำหนดการเดินทาง
18 ม.ค. 66 - 29 มี.ค. 66
เดินทางโดย
Emirates
ราคาเริ่มต้น
139,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ Check-in เวลา 21:30 น.
 • วันที่

  2

  สุวรรณภูมิ – โดฮา - ออสโล - ทรุมส์เซอ ออกเดินทาง 01:20 ถึงทรุมส์เซอ 19:05
 • วันที่

  3

  เมืองทรุมส์เซอ – ฟาร์มของชาวเผ่าซามิ – นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ – เดินชมเมืองทรุมส์เซอ – นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวเมืองทรุมส์เซอ
 • วันที่

  4

  ทรุมส์เซอ – นอร์ดโจสบอตน์ - ฮาร์สตัด
 • วันที่

  5

  ฮาร์สตัด – หมู่เกาะลอฟโฟเทน – สโวลแวร์ – เฮนนิงวาสร์ – เลคเนส – ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – รีนน์
 • วันที่

  6

  หมู่บ้านเอ้ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง – สะพานแฮมนอยด์ – หมู่บ้านชาวประมง นัสฟยอร์ด - สโวลแวร์
 • วันที่

  7

  สโวลแวร์ - สนามบินเอเวเนส - สนามบินออสโล – สวนประติมากรรมวิเกลันด์ - ช็อปปิ้งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท
 • วันที่

  8

  กรุงออสโล – โอเปร่าเฮ้าส์ – ศาลาว่าการ - ย่านเอเคอร์ บรูค – สนามบินออสโล – สนามบินโดฮา
 • วันที่

  9

  สนามบินโดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ

29 มี.ค. 66 - 05 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
139,900 บาท
พักเดี่ยว
14000.00 บาท
Group Size
20.00 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
29 มี.ค. 66 - 05 เม.ย. 66 139,900 - - 14,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ สาขาถนนพระรามที่ 3 057-2-96777-8
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ(Economy Class เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ), ภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, และค่าประกันภัยทางอากาศ (อัพเดท ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) โดยสายการบิน Emirates (EK) (กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 20 กก.) สูงสุดไม่เกิน 2 ชิ้น 
 • ค่าวีซ่านอร์เวย์ สำหรับหนังสือเดินทางไทย (ยื่นแบบธรรมดา) **มีวีซ่าแล้วหักออก 2,300** 
 • ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท / เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหาร, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ 
 • หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • ทิป สำหรับพนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ไทย ทั้งนี้ลูกค้าสามารถให้เพื่อเติมได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะกรณีกรุ๊ปส่วนตัว) 
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 
 • ค่าตรวจ RT-PCR, ATK หรือค่าใช้จ่ายในการกักตัว ตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติมนอกเหนือรายการ, ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก ตามธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่อให้บริการ ขั้นต่ำ 2 EUR หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะนำให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย) 
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

จำนวนผู้เข้าชม 153 ครั้ง