ทัวร์แคชเมียร์ อัครา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์แคชเมียร์ อัครา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์แคชเมียร์ อัครา 7 วัน 4 คืน ชมความงานแห่งขุนเขาหิมาลัย สวิตเซอร์แลนด์ในดินแดนภารตะ พาฮาลแกม ที่ถูกขนานนามว่า หุบเขาแกะกุลมาร์ค นั่งกระเช้าลอยฟ้า (Gulmarg Gondola) เล่นลานสกีหิมะ


ทัวร์แคชเมียร์ อัครา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์
IN_SG00001
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
18 ม.ค. 66 - 28 เม.ย. 66
เดินทางโดย
SpiceJet
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ Check-in เวลา 23:30 น.
 • วันที่

  2

  สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินนิวเดลี-ศรีนาคาร์-พาฮาแกรม
 • วันที่

  3

  พาฮาแกรม-กุลมาร์ค–นั่งเคเบิลคาร์ขึ้นชมยอดเขา เฟส 1–ศรีนาคาร์
 • วันที่

  4

  ศรีนาคาร์–โซนามาร์ค-นั่งเรือชิคารา ชมตลาดน้ำ–ศรีนาคาร์
 • วันที่

  5

  ศรีนาคาร์–นิวเดลลี-อัคครา
 • วันที่

  6

  อัคครา-ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ท-นิวเดล
 • วันที่

  7

  สนามบินสุวรรณภูมิ

24 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66

ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
8500.00 บาท
Group Size
20.00 ท่าน

ผู้ใหญ่
41,900 บาท
พักเดี่ยว
8500.00 บาท
Group Size
20.00 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,900 บาท
พักเดี่ยว
8500.00 บาท
Group Size
20.00 ท่าน

ผู้ใหญ่
41,900 บาท
พักเดี่ยว
8500.00 บาท
Group Size
20.00 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66 39,900 - - 8,500 - - 20
05 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 41,900 - - 8,500 - - 20
12 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 42,900 - - 8,500 - - 20
28 เม.ย. 66 - 04 พ.ค. 66 41,900 - - 8,500 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ สาขาถนนพระรามที่ 3 057-2-96777-8
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Economy Class เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) ตามเส้นทางที่กำหนหด (กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม ต่อท่าน) 
 • ค่าวีซ่า อินเดีย (E-visa) แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทย 
 • ภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ (อัพเดท ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565) 
 • ประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 80 ปี) 
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน 
 •  ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
 •  หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนียม 2,000 บาท / ท่าน 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทำเอกสาร ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 
 • ค่าตรวจ RT-PCR/ATK หรือค่าใช้จ่ายในการกักตัว ตามนโยบาย COVID-19 ของรัฐบาลแต่ละประเทศ 
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่อให้บริการ ขั้นต่ำ 1 USD หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะนำให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย) 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติมนอกเหนือรายการ, ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดให้สูงสุดไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน (1 ชิ้น)

การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจำ 4,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำทั้งหมด + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
 • กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 189 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน