ทัวร์จอร์แดน ไฮไลท์ 6 วัน 3 คืน

ทัวร์จอร์แดน ไฮไลท์ 6 วัน 3 คืน

ทัวร์จอร์แดน ไฮไลท์ 6 วัน 3 คืน เทือกเขาเนโบ เที่ยวดินแดนอารยะธรรมโลกอาหรับ ตามรอยโมเสส หรือ นบีมูซา เมืองมาดาบา ชมแผนที่โบราณ จากศิลปะแผ่นโมเสก ปราสาทเครัค ชม ป้อมปราการสุดแข็งแกร่งของเหล่าอัศวิน ในยุคสงครามครูเสด เมืองเพตรา ตื่นตากับมหานครสีชมพู 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่ วาริดัม ท่องทะเลทราย นอนแคมป์ ดูดาว


ทัวร์จอร์แดน ไฮไลท์ 6 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์
JO_RJ00001
จำนวนวันเดินทาง
6 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง
18 ม.ค. 66 - 27 พ.ค. 66
เดินทางโดย
Royal Jordanian
ราคาเริ่มต้น
62,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ Check-in เวลา 21:00 น.
 • วันที่

  2

  กรุงเทพฯ – อัมมาน - เขาเนโบ ชม โบสถอ์นุสรณ์โมเสส – เมืองมาดาบา ชมโบสถ์เซนจอร์จ - ปราสาทเครัค – เพตรา
 • วันที่

  3

  ชมนครเพตรา – ทะเลทราย วาดิรัม
 • วันที่

  4

  ทะเลทราย วาดิรัม – นั่งรถปิคอัพแบบ4x4WD ท่องทะเลทราย – เดดซี
 • วันที่

  5

  เดดซี – เจราช เมืองพันเสา - กรุงอัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – โรงละครโรมัน – ช็อปปิ้ง - สนามบินอัมมาน Check-in เวลา 22:00 น.
 • วันที่

  6

  สนามบินอัมมาน - สนามบินสุวรรณภูมิ

29 เม.ย. 66 - 04 พ.ค. 66

ผู้ใหญ่
62,900 บาท
Group Size
20.00 ท่าน

ผู้ใหญ่
62,900 บาท
Group Size
20.00 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
29 เม.ย. 66 - 04 พ.ค. 66 62,900 - - - - - 20
27 พ.ค. 66 - 01 มิ.ย. 66 62,900 - - - - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ สาขาถนนพระรามที่ 3 057-2-96777-8
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการ Royal Jordan (RJ) น้ำหนักกระเป๋าเดินทางสูงสุดไม่เกิน 23 ก.ก. และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2566)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดนแบบท่องเที่ยวหมู่คณะ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 5 แสนบาท /และเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 • หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ (สำหรับกรุ๊ปส่วนตัวเท่านั้น)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่อให้บริการขั้นต่ำ 1 JOD หรือ 2 USD เทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะนำให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ และรถม้าลาก ที่เพตรา ฯลฯ
 • ค่าทิปม้าที่เมืองเพตรา ท่านละ 5 JOD กรณีใช้บริการ
 • ค่าทิปคนขับรถจี๊ปที่ทะเลทรายวาริดัม ท่านละ 2 JOD
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 70 USD ต่อท่าน ตลอดทริป

การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 5,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
 • กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 147 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน