Code : P&K TD_SG002

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK 3D 2N

3 วัน 2 คืน | 9,999 THB

P&K TRAVEL DESIGN นำท่านสู่ประเทศสิงห์โปร์ด้วยสายการบินThai Lion Air ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู คาสิโนระดับ 6 ดาวถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
ดูรายละเอียด
Code : P&K TD_JMM03

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

3 วัน 2 คืน | 11,888 THB

ย่ำงกุ้ง หงสำวดี วัดไจ๊คะวำย เจดีย์ชเวมอดอร์พระรำชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธำตุอินทร์แขวน พระนอนยิ้มหวำน เจดีย์ไจ๊ปุ่ น เจดีย์โบตำทำวน์ เทพทันใจ เทพกระซบิ พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง ย่ำงกุ้ง
ดูรายละเอียด
Code : P&K_JVN03

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน | 12,900 THB

กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่ งเมืองแห่งนี้ ยังคงรักษาความเป็ น เอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรงั่ เศส ตึก อาคารที่ส าคัญต่าง ยังคงเป็นการ ก่อสร้างและน าท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส
ดูรายละเอียด
Code : P&K TD P04

ทัวร์เกาหลี WINTER SO COOL

5 วัน 3 คืน | 16,900 THB

หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะนามิ– เล่นสกี ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุก EVERLAND – น ้ามันสนเข็มแดง – คอสเมติก พระราชวงัถ๊อกซูกงุ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพร คล้องกญุ แจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี ตลาด เมียงดง ิพิธภัณฑ์สาหร่าย ฮันบก ตลาดฮงอิก Seoullo 7017 ซุปเปอร์มาเก็ต
ดูรายละเอียด
Code : P&K TD JP37

ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn Snow

5 วัน 3 คืน | 23,900 THB

นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ลอ่ งเรอืทะเลสาบอาชิ– หุบเขาโอวาคุดานิ ออนเซ็น โอชโินะฮคั ไก หรอื FUJITEN SKI RESORT พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว วัดอาซากุสะ ชอ้ ปปิ้งชนิ จกู ุ นาริตะ
ดูรายละเอียด
Code : P&K TD_CHI12

ทัวร์จีน ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน

5 วัน 3 คืน | 25,900 THB

• ชม ก ำแพงเมืองจีน ณ ด่ำนจูหยงกวน • พระรำชวังต้องห้ำม กู้กง พระรำชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน • หอฟ้ ำเทียนถำน หวังฝู่จิ่ง กำยกรรมปักกิ่ง • เส้นทำงเทพเจ้ำ หรือ SNOW WORLD • ช้อปปิ้ งตลำดรัสเซีย • เมนพู เิศษ เป็ดปักกิ่ง, อำหำรกวำงตุ้ง และสุกี้มองโกล
ดูรายละเอียด
Code : VW_MV010

แพคเกจมัลดีฟส์ Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives

3 วัน 2 คืน | 28,900 THB

บินตรงท่องเที่ยวมัลดีฟส์ อีกหนึ่งดินดินแดนในฝันของคนอีกจํานวนไม่น้อย ทริปนี้จะพาเปิดประสบการณ์การนั่ง Sea plane หรือเรือบินน้ํา ที่สนุกสนาน ตื่นเต้น รวมทั้งได้มองเห็นทิวทัศน์จากมุมบนที่งามมากมายๆ แล้วก็พาไป นอนพักห้องพักกึ่งกลางน้ํา Water Villas แบบสบายๆกระโจนเล่นน้ํา มองต้นปะการัง
ดูรายละเอียด
Code : P&K TD JP36

ทัวร์ญี่ปุ่น Amazing Tohoku

5 วัน 3 คืน | 28,900 THB

นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชนิ เคยี ว นาสุออนเซ็น ไอสวุ าคามตัสึหมู่บ้านญี่ปุ่ นโบราณโออูจิจูคุ ปราสาทสรึกุ ะ ซากปราสาทอาโอบะ ศาลเจ้าโกโคคุอนุสาวรีย์ของท่านไดเมียวตาเดียว ชอ้ ปปิ้งอิจิบังโจ ล่องเรืออ่าวมตัสชึ มิ า่ 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่ น นาริตะ ชอ้ ปปิ้งเอออน และชว่ ง Winter สนุกสนานลานสกี Sumikawa Snow Park
ดูรายละเอียด
Code : VW_TR005

ทัวร์ตุรกี UniquelyTurkey 10 Days 7 Nights

10 วัน 7 คืน | 32,900 THB

พระราชวังโดลมาบาห์เช จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต ชานัคคาเล่ ถ่ายรูปม้าไม้เมืองทรอย เมืองเก่าทรอย เพอร์กามัม นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นชมอะโครโปลิส เมืองเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี คูซาดาซ ึปามุคคาเล นครเฮราโพลิส ปราสาทปุยฝ้ าย ปามุคคาเล ถ ้าคักลิก คาราวานซาไร คัปปาโดเกีย การแสดงระบ าหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ นครใต้ดินไคมัคลี กรุงอังการ่า กรุงอังการ่า อีสตันบูล สไปรซ์มาร์เก็ต ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส สนามบิน อีสตันบูบ คูเวตซิติ
ดูรายละเอียด
Code : VW_IN002

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แดนภารตะ

7 วัน 4 คืน | 34,900 THB

จัยปูร์ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด เดลี เดลี ศรีนาคาร์ พาฮาแกม ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค
ดูรายละเอียด

Code : P&K TD_SG002

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK 3D 2N

3 วัน 2 คืน | 9,999 THB

P&K TRAVEL DESIGN นำท่านสู่ประเทศสิงห์โปร์ด้วยสายการบินThai Lion Air ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู คาสิโนระดับ 6 ดาวถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
ดูรายละเอียด