P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929
รายละเอียด
01 - 30 มิถุนายน 2018  25,400 THB
01 - 31 กรกฎาคม 2018 วันเข้าพรรษา  28,000 THB
01 - 31 สิงหาคม 2018 วันแม่แห่งชาติ  28,000 THB
01 - 30 กันยายน 2018  25,400 THB
01 - 31 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  25,400 THB

maldives | 3 วัน 2 คืน
25,400 THBราคาเริ่มต้น
Promotion สุดพิเศษ เพียงจองล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน รับสิทธิ์ทันทีอัพเกรดห้องพัก **จ่ายราคา Ocean Front Beach Villa อัพเกรดเป็น Delux Water Villa ห้องพักกลางน้ำ ** หรือจ่ายราคา Deluxe Ocean Front Villa อัพเกรดเป็น Delux Sunset Water Villa ห้องพักกลางน้ำ จองภายใน 30 มิถุนายน 2561 และเข้าพักภายใน 31 ตุลาคม 2561
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
19 - 25 มิถุนายน 2018  40,900 THB
03 - 09 กรกฎาคม 2018  40,900 THB
24 - 30 กรกฎาคม 2018 วันเข้าพรรษา  40,900 THB
25 - 31 กรกฎาคม 2018 วันเข้าพรรษา  40,900 THB
26 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2018 วันเข้าพรรษา  40,900 THB
06 - 12 สิงหาคม 2018 วันแม่แห่งชาติ  40,900 THB
08 - 14 สิงหาคม 2018 วันแม่แห่งชาติ  40,900 THB

austria | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศออสเตรียด้วยสายการบิน Emirates สายการบินชั้นนำของโลก พร้อมนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ป้อมชาวประมงและอื่น ๆ อีกมายมาย
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
13 - 19 มิถุนายน 2018  40,900 THB
27 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2018  40,900 THB
18 - 24 กรกฎาคม 2018  42,900 THB
24 - 30 กรกฎาคม 2018 วันเข้าพรรษา  42,900 THB
07 - 13 สิงหาคม 2018 วันแม่แห่งชาติ  42,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN นำท่านเยือนประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ด้วยสายการบิน EMIRATES สายการบินที่ดีที่สุดในโลกสู่ กรุงปรารีส,พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือโตมูชที่เป็นแม่น้ำใหลผ่านใจกลางเมืองปารีส เดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ อะตอมเมียม ถ่ายรูปกับลูกเหล็กขนาดยักษ์ และชมบ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส จากนั้นเดินทางสู่เมืองลิเซ่ ชมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปขนาดใหญ่ ดอกบานสะพรั่งสวยงาม จะมีเทศกาลแสดงกิจกรรมต่างๆในช่วงกลางเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี และเที่ยวย่านใจกลางเมืองจตุรัสแดม ซึ่งจัดเป็นพระราชวังดั้งเดิมที่นักท่องเที่ยวนิยม และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม Red Light District ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร นี่เป็นแค่โปรแกรมบางส่วนที่ท่านจะได้ไปเยือนเท่านั้นยังมีอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวทีอยู่ในโปรแกรมอีกมากมายที่รอท่านไปพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกับเราP&K Travel Design พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ ไม่รวมค่า VISA
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
27 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2018 วันวิสาขบูชา  43,900 THB
13 - 19 มิถุนายน 2018  43,900 THB
12 - 18 กรกฎาคม 2018  49,900 THB
26 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2018 วันเข้าพรรษา  49,900 THB
09 - 15 สิงหาคม 2018 วันแม่แห่งชาติ  49,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือเป็นแฟนคลับของ BMW เราจะพาท่านเยี่ยมชม BMW WORLD ซึ่งเป็สถานที่ซึ่ง แสดงนวัตกรรมยานยนต์ของ BMW ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันพาชมอาคาร BMW WELTพร้อมเลือกซื้อเลือกชมของที่ละลึกมากมาย และต่อไปยัง พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก สนามกีฬาโอลิมปิค จัตุรัสมาเรียน ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่นอินส์บรูค เต็มอิ่มไปด้วยอิสระช้อปปิ้ง สนามบินดูไบพาทุกท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง : พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
france | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิเช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet แกลลอเรียลาฟาแยตต์ เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม จัตุรัสกรองปลาซ เมืองเดอะเฮก – เมืองลิเซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ เมืองอัมสเตอร์ดัม
เดินทาง : พฤษภาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
28 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2018 วันวิสาขบูชา  40,900 THB
20 - 26 มิถุนายน 2018  40,900 THB
04 - 10 กรกฎาคม 2018  41,900 THB
22 - 28 กรกฎาคม 2018 วันเข้าพรรษา  41,900 THB
25 - 31 กรกฎาคม 2018 วันเข้าพรรษา  41,900 THB
08 - 14 สิงหาคม 2018 วันแม่แห่งชาติ  41,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ มิวนิค สนำมฟุตบอลอัลลิอันซ์ อำรีน่ำ BMW Welt พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก จัตุรัสมำเรียน ซำลบูร์ก สวนมิรำเบล บ้ำนเกิดโมสำร์ท ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค หลังคำทองค ำ ฟุสเซ่น ปรำสำทนอยชวำนสไตน
เดินทาง : พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
12 - 19 มิถุนายน 2018  45,900 THB
12 - 19 กรกฎาคม 2018  47,900 THB
24 - 31 กรกฎาคม 2018 วันเข้าพรรษา  47,900 THB
07 - 14 สิงหาคม 2018 วันแม่แห่งชาติ  47,900 THB

germany | 8 วัน 5 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค BMW WORLD จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก ฮัลล์สตัทท์ สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet เชสกี้ ครุมลอฟ
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
28 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2018 วันวิสาขบูชา  49,900 THB
25 - 31 กรกฎาคม 2018 วันเข้าพรรษา  50,900 THB
08 - 14 สิงหาคม 2018 วันแม่แห่งชาติ  50,900 THB

switzerlan | 7 วัน 4 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ เจนีวำ น ้ำพุเจดโด นำฬิกำดอกไม้ กลำงเซียร์ 3000 – โลซำนน์ – ศำลำไทย สวิสฯ เบริ์น – บ่อหมีสีน ้ำตำล – จุงเคอร์นกำสเซ – นำฬิกำไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – อินเตอร์ลำเก้น – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปำรำดำพลำทซ์ – ถนนบำนโฮฟซตรำสเซอ
เดินทาง : พฤษภาคม, กรกฎาคม, สิงหาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
20 - 26 มิถุนายน 2018  49,900 THB
25 - 31 กรกฎาคม 2018 วันเข้าพรรษา  52,900 THB
09 - 15 สิงหาคม 2018 วันแม่แห่งชาติ  52,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
52,900 THBราคาเริ่มต้น
ยอดเขาทิตลิส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
29 พฤษภาคม - 05 มิถุนายน 2018 วันวิสาขบูชา  57,900 THB
22 - 29 กรกฎาคม 2018 วันเข้าพรรษา  57,900 THB
24 - 31 กรกฎาคม 2018 วันเข้าพรรษา  57,900 THB
25 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2018 วันเข้าพรรษา  57,900 THB
08 - 15 สิงหาคม 2018 วันแม่แห่งชาติ  57,900 THB
10 - 17 สิงหาคม 2018 วันแม่แห่งชาติ  57,900 THB

russia | 8 วัน 5 คืน
57,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ – มอสโคว์ – มหำวิหำรเซนต์ซำเวียร์ – อำรบัท พระรำชวังเครมลิน – พิพิธภณั ฑอ์ำรเ์มอรร์ี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปื นใหญ่พระเจ้ำซำร์ หอระฆังพระเจ้ำอีวำน สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอรค์ ส สถำนีรถไฟใต้ดิน – ตลำดอิสมำยลอฟกี้ จตุรัสแดง – มหำวิหำรเซนต์บำซิล – หอนำฬิกำซำวิเออร์ – ห้ำงกุม – ล่องเรือ
เดินทาง : พฤษภาคม, กรกฎาคม, สิงหาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
28 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2018 วันวิสาขบูชา  59,900 THB
20 - 26 มิถุนายน 2018  59,900 THB
25 - 31 กรกฎาคม 2018 วันเข้าพรรษา  59,900 THB
08 - 14 สิงหาคม 2018 วันแม่แห่งชาติ  59,900 THB

switzerlan | 7 วัน 4 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ เจนีวำ น ้ำพุเจดโด นำฬิกำดอกไม้ โลซำนน์ ส ำนักงำนโอลิมปิ คสำกล ศำลำไทย เวเว่ย์ มองเทรอซ์ ปรำสำทชิลยอง เบิร์น บ่อหมีสีน ้ำตำล ถนนจุงเคอร์นกำสเซ นำฬิกำไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
เดินทาง : พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
12 - 19 มิถุนายน 2018  62,900 THB
03 - 10 กรกฎาคม 2018  62,900 THB
24 - 31 กรกฎาคม 2018 วันเข้าพรรษา  62,900 THB
07 - 14 สิงหาคม 2018 วันแม่แห่งชาติ  62,900 THB

scadinavia | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ สต็อคโฮล์ม ห้ำงสรรพสินค้ำ NK พิพิธภัณฑ์เรือวำซำ ซิตี้ฮอลล์ แกมล่ำสแตน คำร์ลสตัท คำร์ลสตัท ออสโล The Oslo Opera House พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง อุทยำนฟร็อกเนอร์ ปรำสำท Akershus ถนนคำร์ลโจฮันเกท เรือส ำรำญ DFDS SEAWAYS
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
13 - 21 มิถุนายน 2018  62,900 THB
04 - 12 กรกฎาคม 2018  65,900 THB
21 - 29 กรกฎาคม 2018 วันเข้าพรรษา  65,900 THB
11 - 19 สิงหาคม 2018 วันแม่แห่งชาติ  65,900 THB

england | 9 วัน 6 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ กลำสโกว์ กลำสโกว์ มหำวิหำรแห่งเมืองกลำสโกว์ เอดินเบอระ ปรำสำทเอดินเบอระ– วินเดอร์เมียร์ เพรสตัน ยอร์ค มหำวิหำรยอร์ค แมนเชสเตอร์ สนำมฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บำ้นเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียรส์ คำร์ดิฟฟ บำธ โรงอำบน ้ำแร่โรมัน สโตนเฮนจ์ ลอนดอน
เดินทาง : พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม,