P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929sss
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
26 กันยายน - 02 ตุลาคม 2018  40,900 THB
03 - 09 ตุลาคม 2018  40,900 THB
09 - 15 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  40,900 THB
10 - 16 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  40,900 THB
17 - 23 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  40,900 THB
18 - 24 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  40,900 THB
24 - 30 ตุลาคม 2018  40,900 THB
06 - 12 พฤศจิกายน 2018  40,900 THB
20 - 26 พฤศจิกายน 2018  40,900 THB
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  40,900 THB
04 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  40,900 THB
05 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  409,000 THB

austria | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศออสเตรียด้วยสายการบิน Emirates สายการบินชั้นนำของโลก พร้อมนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ป้อมชาวประมงและอื่น ๆ อีกมายมาย
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
25 กันยายน - 01 ตุลาคม 2018  40,900 THB
12 - 18 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  40,900 THB
13 - 19 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  40,900 THB
24 - 30 ตุลาคม 2018  40,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN นำท่านเยือนประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ด้วยสายการบิน EMIRATES สายการบินที่ดีที่สุดในโลกสู่ กรุงปรารีส,พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือโตมูชที่เป็นแม่น้ำใหลผ่านใจกลางเมืองปารีส เดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ อะตอมเมียม ถ่ายรูปกับลูกเหล็กขนาดยักษ์ และชมบ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส จากนั้นเดินทางสู่เมืองลิเซ่ ชมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปขนาดใหญ่ ดอกบานสะพรั่งสวยงาม จะมีเทศกาลแสดงกิจกรรมต่างๆในช่วงกลางเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี และเที่ยวย่านใจกลางเมืองจตุรัสแดม ซึ่งจัดเป็นพระราชวังดั้งเดิมที่นักท่องเที่ยวนิยม และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม Red Light District ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร นี่เป็นแค่โปรแกรมบางส่วนที่ท่านจะได้ไปเยือนเท่านั้นยังมีอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวทีอยู่ในโปรแกรมอีกมากมายที่รอท่านไปพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกับเราP&K Travel Design พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ ไม่รวมค่า VISA
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
12 - 18 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  45,900 THB
19 - 25 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  45,900 THB
24 - 30 ตุลาคม 2018  45,900 THB
16 - 22 พฤศจิกายน 2018  44,900 THB
06 - 22 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  44,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  52,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเดินทางด้วยสายการบิน Emirates ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือเป็นแฟนคลับของ BMW เราจะพาท่านเยี่ยมชม BMW WORLD ซึ่งเป็สถานที่ซึ่ง แสดงนวัตกรรมยานยนต์ของ BMW ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันพาชมอาคาร BMW WELTพร้อมเลือกซื้อเลือกชมของที่ละลึกมากมาย และต่อไปยัง พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก สนามกีฬาโอลิมปิค จัตุรัสมาเรียน ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่นอินส์บรูค เต็มอิ่มไปด้วยอิสระช้อปปิ้ง สนามบินดูไบพาทุกท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
12 - 18 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  40,900 THB
13 - 19 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  40,900 THB
21 - 27 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  40,900 THB
23 ตุลาคม - 29 มิถุนายน 2018  40,900 THB
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  40,900 THB
05 - 11 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  40,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
39,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ มิวนิค สนำมฟุตบอลอัลลิอันซ์ อำรีน่ำ BMW Welt พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก จัตุรัสมำเรียน ซำลบูร์ก สวนมิรำเบล บ้ำนเกิดโมสำร์ท ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค หลังคำทองค ำ ฟุสเซ่น ปรำสำทนอยชวำนสไตน
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
12 - 17 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  37,900 THB
19 - 24 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  37,900 THB

russia | 6 วัน 3 คืน
37,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K Travel Design พาท่านเยือนประเทศรัสเซีย เดินทางด้วยสายการบิน Emirates Airline ซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก กับ ทริปพิเศษสุด ๆ เที่ยวชมจัตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวันเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เเชมเบอร์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส ช้อปปิ้งถนนอารบัทเเละตลาดอิสมาลอฟ ล่องเรือเเม่น้ำมอสโคว์ ชมรัสเซี่ยนเวอร์คัส
เดินทาง : ตุลาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
26 กันยายน - 02 ตุลาคม 2018  40,900 THB
10 - 16 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  40,900 THB
17 - 23 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  40,900 THB

germany | 7 วัน 4 คืน
40,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN นำท่านเยือนประเทศเยอรมัน เนอร์เทอร์เเลนด์ เบลเยี่ยม ด้วยสายการบิน EMIRATES สายการบินที่ดีที่สุดในโลกสู่บรัสเซล จตุรัสกรองปลาซ แฟรงค์เฟิร์ต มหาวิหารโคลญจน์ กอลมา สตาร์บูร์ก แคว้นอัสซาส ลุเซิร์น สะพานไม้ชาเปล เมืองชุก ล่องเรือทะเลสาบทิติเซ่ เขตป่าดำ
เดินทาง : พฤษภาคม, กรกฎาคม, สิงหาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
27 กันยายน - 04 ตุลาคม 2018  47,900 THB
09 - 16 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  47,900 THB
10 - 17 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  47,900 THB
16 - 23 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  47,900 THB
19 - 26 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  47,900 THB
20 - 27 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  47,900 THB
13 - 20 พฤศจิกายน 2018  47,900 THB
28 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  45,900 THB
03 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  45,900 THB

germany | 8 วัน 5 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค BMW WORLD จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก ฮัลล์สตัทท์ สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet เชสกี้ ครุมลอฟ
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
france | 7 วัน 4 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศฝรั่งเศสด้วยสายการบิน EMIRATES นำท่านเที่ยวชมเมืองคานส์ มิลาน เกาะเวนิส ปิซ่า หอเอนเเห่งเมืองปิซ่า ฟรอเรนซ์ นครรัฐวาติกัน โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ กรุงโรม
เดินทาง : สิงหาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
19 ตุลาคม - 26 กรกฎาคม 2018  49,900 THB
13 - 20 พฤศจิกายน 2018  47,900 THB
29 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2018  47,900 THB

france | 8 วัน 5 คืน
49,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศฝรั่งเศสด้วยสายการบิน EMIRATES นำท่านเที่ยวชมริเวียร่า นีซ มาร์เซย์ เอกซ์ซองโปรวองซ์ เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้ พิเศษ ขึ้นเขากลาเชียร์ 3000
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
12 - 18 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  52,900 THB
23 - 29 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  52,900 THB
15 - 21 พฤศจิกายน 2018  49,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB
29 ธันวาคม 2018 - 04 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  59,900 THB

france | 7 วัน 4 คืน
52,900 THBราคาเริ่มต้น
ยอดเขาทิตลิส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
เดินทาง : ตุลาคม, พฤศจิกายน,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
02 - 08 ธันวาคม 2018  57,900 THB
15 - 21 พฤศจิกายน 2018  57,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 01 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  67,900 THB
27 - 02 มกราคม 2019  67,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 03 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  67,900 THB
30 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2018  57,900 THB

switzerlan | 7 วัน 4 คืน
57,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ เจนีวำ น ้ำพุเจดโด นำฬิกำดอกไม้ กลำเซียร์ 3000 – โลซำนน์ – ศำลำไทย สวิสฯ เบริ์น – บ่อหมีสีน ้ำตำล – จุงเคอร์นกำสเซ – นำฬิกำไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – อินเตอร์ลำเก้น – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปำรำดำพลำทซ์ – ถนนบำนโฮฟซตรำสเซอ
เดินทาง : ธันวาคม, พฤศจิกายน, มกราคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
24 กันยายน - 01 ตุลาคม 2018  57,900 THB
02 - 09 ตุลาคม 2018  57,900 THB
06 - 13 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  57,900 THB
08 - 15 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  57,900 THB
09 - 16 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  57,900 THB
12 - 19 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  57,900 THB
13 - 20 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  57,900 THB
16 - 23 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  57,900 THB
18 - 25 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  57,900 THB
19 - 26 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  57,900 THB
22 - 29 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  57,900 THB
06 - 13 พฤศจิกายน 2018  54,900 THB
13 - 20 พฤศจิกายน 2018  54,900 THB
29 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2018  54,900 THB
30 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2018  54,900 THB
25 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2018  54,900 THB

russia | 8 วัน 5 คืน
57,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ – มอสโคว์ – มหำวิหำรเซนต์ซำเวียร์ – อำรบัท พระรำชวังเครมลิน – พิพิธภณั ฑอ์ำรเ์มอรร์ี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปื นใหญ่พระเจ้ำซำร์ หอระฆังพระเจ้ำอีวำน สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอรค์ ส สถำนีรถไฟใต้ดิน – ตลำดอิสมำยลอฟกี้ จตุรัสแดง – มหำวิหำรเซนต์บำซิล – หอนำฬิกำซำวิเออร์ – ห้ำงกุม – ล่องเรือ
เดินทาง : พฤษภาคม, กรกฎาคม, สิงหาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
16 - 23 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  58,900 THB
26 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  69,900 THB
28 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  59,900 THB

scadinavia | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ สต็อคโฮล์ม ห้ำงสรรพสินค้ำ NK พิพิธภัณฑ์เรือวำซำ ซิตี้ฮอลล์ แกมล่ำสแตน คำร์ลสตัท คำร์ลสตัท ออสโล The Oslo Opera House พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง อุทยำนฟร็อกเนอร์ ปรำสำท Akershus ถนนคำร์ลโจฮันเกท เรือส ำรำญ DFDS SEAWAYS
เดินทาง :
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
09 - 16 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  49,900 THB
11 - 18 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  49,900 THB
18 - 25 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  49,900 THB
20 - 27 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  49,900 THB
21 - 28 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  49,900 THB
03 - 10 ธันวาคม 2018 วันรัฐธรรมนูญ  47,900 THB

spain | 8 วัน 5 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านสู่ประเทศสเปน ด้วยสายการบิน EMIRATES และนำท่าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว เช่น ลิสบอน ซินทรา เซบีญา คอโดบา โทเลโด เซอโกเวีย เเละ ช๊อปปิ้ง Las Rozas Village Outlet เเละชมมหาวิหารเซวิลญ่า พิเศษ ชมระบำฟลามิงโก้
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
26 กันยายน - 04 ตุลาคม 2018  62,900 THB
09 - 17 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  62,900 THB
16 - 24 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  62,900 THB
14 - 22 พฤศจิกายน 2018  58,900 THB
27 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2018  58,900 THB
25 ธันวาคม 2018 - 02 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  69,900 THB
28 ธันวาคม 2018 - 05 มกราคม 2019 วันสิ้นปี  69,900 THB

england | 9 วัน 6 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
ดูไบ กลำสโกว์ กลำสโกว์ มหำวิหำรแห่งเมืองกลำสโกว์ เอดินเบอระ ปรำสำทเอดินเบอระ– วินเดอร์เมียร์ เพรสตัน ยอร์ค มหำวิหำรยอร์ค แมนเชสเตอร์ สนำมฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บำ้นเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียรส์ คำร์ดิฟฟ บำธ โรงอำบน ้ำแร่โรมัน สโตนเฮนจ์ ลอนดอน
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม,
สายการบิน : EMIRATE AIRLINE รายละเอียด
09 - 15 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  59,900 THB
11 - 17 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  59,900 THB
13 - 19 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  59,900 THB
18 - 24 ตุลาคม 2018 วันปิยมหาราช  59,900 THB

switzerlan | 7 วัน 4 คืน
59,900 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN พร้อมออกแบบการท่องเที่ยวเพื่อคุณ นำท่านเยือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยสายการบิน EMIRATES สายการบินที่ดีที่สุดในโลกสู่ เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์ เบิร์น อินเทอลาเก้น จุงฟราว ลูเซิร์น ซูริค
เดินทาง : ตุลาคม,