P&K TRAVEL DESIGN Call : 02-683-2929
วันขึ้นปีใหม่ ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ เที่ยววันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

หลากหลายโปรแกรมทัวร์ช่วงวันยุดเทศกาล ในต่างประเทศ ให้ท่านได้พักผ่อน ในช่วงเทศกาลวันหยุด ปี 2561 pandktraveldesign.com ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ช่วงวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561 ที่พวกเราคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยม ให้คุณได้ท่องเที่ยวช่วงวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561 ในราคาที่คุ้มที่สุด และเลือกโปรแกรมที่ท่านถูกใจ หลากหลายประเทศ ตรวจสอบราคา รวมทั้งที่ว่างง่ายดายมาก ทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561, ทัวร์ช่วงวันขึ้นปีใหม่, เที่ยวช่วงวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561, แพคเกจทัวร์วันขึ้นปีใหม่ 2561 ไปเที่ยวกับเรา pandktraveldesign.com

สายการบิน : Lion Air รายละเอียด
25 - 27 มีนาคม 2018  10,999 THB
11 - 13 เมษายน 2018 วันสงกรานต์  13,999 THB
10 - 12 พฤษภาคม 2018  9,999 THB
23 - 25 มิถุนายน 2018  10,999 THB
27 - 29 กรกฎาคม 2018 วันเข้าพรรษา  13,999 THB
11 - 13 สิงหาคม 2018 วันแม่แห่งชาติ  13,999 THB
08 - 10 กันยายน 2018  10,999 THB
04 - 06 ตุลาคม 2018  9,999 THB
13 - 15 ตุลาคม 2018 วันคล้ายสวรรคต  13,999 THB

singapore | 3 วัน 2 คืน
9,999 THBราคาเริ่มต้น
P&K TRAVEL DESIGN นำท่านสู่ประเทศสิงห์โปร์ด้วยสายการบินThai Lion Air ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู คาสิโนระดับ 6 ดาวถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
เดินทาง : , มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
myanmar | 3 วัน 2 คืน
11,888 THBราคาเริ่มต้น
ย่ำงกุ้ง หงสำวดี วัดไจ๊คะวำย เจดีย์ชเวมอดอร์พระรำชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธำตุอินทร์แขวน พระนอนยิ้มหวำน เจดีย์ไจ๊ปุ่ น เจดีย์โบตำทำวน์ เทพทันใจ เทพกระซบิ พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง ย่ำงกุ้ง
เดินทาง : ธันวาคม, ธันวาคม,
สายการบิน : Air Asia รายละเอียด
vietnam | 4 วัน 3 คืน
12,900 THBราคาเริ่มต้น
กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่ งเมืองแห่งนี้ ยังคงรักษาความเป็ น เอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรงั่ เศส ตึก อาคารที่ส าคัญต่าง ยังคงเป็นการ ก่อสร้างและน าท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส
เดินทาง : ธันวาคม, ธันวาคม, ธันวาคม,
สายการบิน : JIN AIR รายละเอียด
korea | 5 วัน 3 คืน
16,900 THBราคาเริ่มต้น
หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะนามิ– เล่นสกี ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุก EVERLAND – น ้ามันสนเข็มแดง – คอสเมติก พระราชวงัถ๊อกซูกงุ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพร คล้องกญุ แจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี ตลาด เมียงดง ิพิธภัณฑ์สาหร่าย ฮันบก ตลาดฮงอิก Seoullo 7017 ซุปเปอร์มาเก็ต
เดินทาง : , ,
สายการบิน : SCOOT รายละเอียด
japan | 5 วัน 3 คืน
23,900 THBราคาเริ่มต้น
นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ลอ่ งเรอืทะเลสาบอาชิ– หุบเขาโอวาคุดานิ ออนเซ็น โอชโินะฮคั ไก หรอื FUJITEN SKI RESORT พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว วัดอาซากุสะ ชอ้ ปปิ้งชนิ จกู ุ นาริตะ
เดินทาง : , มีนาคม,
สายการบิน : การบินไทย รายละเอียด
china | 5 วัน 3 คืน
25,900 THBราคาเริ่มต้น
• ชม ก ำแพงเมืองจีน ณ ด่ำนจูหยงกวน • พระรำชวังต้องห้ำม กู้กง พระรำชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน • หอฟ้ ำเทียนถำน หวังฝู่จิ่ง กำยกรรมปักกิ่ง • เส้นทำงเทพเจ้ำ หรือ SNOW WORLD • ช้อปปิ้ งตลำดรัสเซีย • เมนพู เิศษ เป็ดปักกิ่ง, อำหำรกวำงตุ้ง และสุกี้มองโกล
เดินทาง : ธันวาคม, ธันวาคม,
รายละเอียด
01 พฤษภาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2018  28,500 THB

maldives | 3 วัน 2 คืน
28,900 THBราคาเริ่มต้น
บินตรงท่องเที่ยวมัลดีฟส์ อีกหนึ่งดินดินแดนในฝันของคนอีกจํานวนไม่น้อย ทริปนี้จะพาเปิดประสบการณ์การนั่ง Sea plane หรือเรือบินน้ํา ที่สนุกสนาน ตื่นเต้น รวมทั้งได้มองเห็นทิวทัศน์จากมุมบนที่งามมากมายๆ แล้วก็พาไป นอนพักห้องพักกึ่งกลางน้ํา Water Villas แบบสบายๆกระโจนเล่นน้ํา มองต้นปะการัง
เดินทาง : พฤษภาคม,
สายการบิน : SCOOT รายละเอียด
japan | 5 วัน 3 คืน
28,900 THBราคาเริ่มต้น
นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชนิ เคยี ว นาสุออนเซ็น ไอสวุ าคามตัสึหมู่บ้านญี่ปุ่ นโบราณโออูจิจูคุ ปราสาทสรึกุ ะ ซากปราสาทอาโอบะ ศาลเจ้าโกโคคุอนุสาวรีย์ของท่านไดเมียวตาเดียว ชอ้ ปปิ้งอิจิบังโจ ล่องเรืออ่าวมตัสชึ มิ า่ 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่ น นาริตะ ชอ้ ปปิ้งเอออน และชว่ ง Winter สนุกสนานลานสกี Sumikawa Snow Park
เดินทาง : , มีนาคม,
สายการบิน : Kuwait Airways รายละเอียด
turkey | 10 วัน 7 คืน
32,900 THBราคาเริ่มต้น
พระราชวังโดลมาบาห์เช จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต ชานัคคาเล่ ถ่ายรูปม้าไม้เมืองทรอย เมืองเก่าทรอย เพอร์กามัม นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นชมอะโครโปลิส เมืองเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี คูซาดาซ ึปามุคคาเล นครเฮราโพลิส ปราสาทปุยฝ้ าย ปามุคคาเล ถ ้าคักลิก คาราวานซาไร คัปปาโดเกีย การแสดงระบ าหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ นครใต้ดินไคมัคลี กรุงอังการ่า กรุงอังการ่า อีสตันบูล สไปรซ์มาร์เก็ต ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส สนามบิน อีสตันบูบ คูเวตซิติ
เดินทาง : ธันวาคม, มีนาคม,
สายการบิน : Thai Smile รายละเอียด
india | 7 วัน 4 คืน
34,900 THBราคาเริ่มต้น
จัยปูร์ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด เดลี เดลี ศรีนาคาร์ พาฮาแกม ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค
เดินทาง : ธันวาคม, ธันวาคม,